Koncepcja

KIERUNKI DZIAŁAŃ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH PRZEDSZKOLA

 • Przygotowanie dzieci do dalszego etapu kształcenia.
 • Stworzenie środowiska dla wszechstronnego rozwoju dzieci, opartego na:
   • bazie materialnej umożliwiającej badanie i kreację,
   • pozyskiwaniu i konsolidowaniu partnerów biorących aktywny udział w edukacji dziecka,
   • budowaniu systemu wartości, który ukształtuje postawy autonomiczne oparte na świadomości własnych możliwości, gotowości do podejmowania wyzwań, motywacji wewnętrznej,
   • poszukiwaniu i tworzeniu różnorodnych form i środków poszerzania horyzontów u dzieci z jednoczesnym zachowaniem prawa dziecka do zabawy i poczucia szczęśliwego dzieciństwa.
 • Dążenie do wychowania człowieka wrażliwego na sztukę, piękno i dobro.
 • Wspomaganie rozwoju i rozwijanie uzdolnień celem kształtowania postaw twórczych i aktywnych odbiorców kultury.
 • Prowadzenie ciągłej obserwacji potrzeb i możliwości umożliwiającej modyfikację koncepcji, tworzenie planów rozwoju i rocznych z myślą o konkretnych dzieciach.
 • Miejsce nauczyciela – towarzysz i przewodnik.
 • Rodzic zajmuje bardzo ważną pozycję w procesie edukacji:
   • budowanie poczucia współodpowiedzialności za kształtowanie postaw i wartości,
   • poszukiwanie nowatorskich – atrakcyjnych i skutecznych form współpracy.